castellano - català
  I
Desmuntatge d'amiant
 

   
   
   

   

La pràctica totalitat de les cobertes fetes amb uralita fins a 2002 contenen amiant. Sistemes Jea és una empresa inscrita en el RERA (Registre d'Empreses amb el risc d'Amiant) des de l'any 2003 amb el nº 1/AT/03-001-T, i compte amb més de 30.000 m 2 desmuntats de URALITA.

El desmuntatge d'un sostre de uralita consta dels següents passos:

Realització de Pla de Treball amb el risc d'Amiant i presentació en Departament de Treball de la Generalitat, realitzat per un Tècnic Superior en Seguretat i Salut.

Transport de vestuari homologat per a treballs de desamiantado.


Toma de muestras
de exposición al amianto y análisis en laboratorio homologado según normativa vigente.

Aplicación de polímero
de fijación de partículas.

Desmontaje de placas de uralita, acopio sobre palets, plastificado y transporte a vertedero de Clase III.

Presa de mostres d'exposició a l'amiant i anàlisi en laboratori homologat segons normativa vigent.

Aplicació de polímer de fixació de partícules.

Desmuntatge de plaques de uralita, apilament sobre palets, plastificat i transport a abocador de Classe III.

Muntatge i demontaje de xarxes de protecció horitzontal formades en nailon de 3 mm .

Muntatge i desmuntatge de xarxes de protecció vertical formades en nailon de 3mm de 1,5 metres d'altura.

Normativa oficial del Ministeri de Treball i Assumptes Socials:

http://www.mtas.es/insht/legislation/OM/OMAmianto31.htm